top of page

Izglītībai.
Sadarbībai. Radošumam.

pexels-karolina-grabowska-5412459.jpg

Atvērto durvju dienas 2024

Kā vislabāk graut mītus un uzzināt patiesību? Pašam uzdodot sev interesējošos jautājumus. 25. un 26. janvārī vairākās Latvijas privātajās mācību iestādēs notiks atvērto durvju diena, kur vecāki kopā ar savām atvasēm ir aicināti klātienē iepazīties ar privāto mācību iestāžu būtību, apskatīt skolas telpas, aprunāties ar pedagogiem, skolas personālu un skolēniem. 

LPA skolas

LPA skolas

Pārdaugavas Montesori sākumskola

Pirmsskola – Sākumskola

Rīga

Skolas misija ir atbalstīt katra bērna dabisko attīstību un veicināt viņu patstāvību.

Privātā vidusskola _Laisma_.jpeg

Pirmsskola – Vidusskola, Vasaras skola

Rīga

Skola labākiem, skaistākiem un jautrākiem izglītošanās mirkļiem! Mūsu skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas matemātikas, ekonomikas, franču valodas, ģeogrāfijas un vēstures olimpiādēs, un kopš 2008. gada mūsu skolēni saņem Ministru prezidenta pateicības rakstus. 

Valmieras Zaļā skola

Pirmsskola – Pamatskola

Valmiera, Rīga

Valmieras un Rīgas Zaļajās skolās ir mīlestības pilna vide, kas balstīta uz ģimeniskām attiecībām. Īstenojam mācīšanās modeli, kas pielāgots mūsdienu sabiedrības prasībām un vajadzībām. Nodrošinām arī iekļaujošo izglītību, kā laikā veicinām dzīves prasmju veidošanos, sadarbošanos komandās un strādāt individuāli, turklāt attīstītam prasmes ar individuāli piemērotu metodi, kā arī atbalstām bērnus, nodrošinot dažādus speciālistus.

Privatas Montesori skola

Pirmsskola – Sākumskola

Rīga

Skolā ir mūsdienīga, harmoniska, estētiska un sakārtota skolas vide un apkārtne ar  zaļo zonu, kurā bērns var justies brīvi. Mācību procesā skolotāji vadās pēc bērna individuālajām spējām un vajadzībām. 

Rīgas Katoļu ģimnāzija

Pirmsskola – Vidusskola

Rīga

Katrs, kas atnāk uz šo skolu ir citāds, atšķirīgs, tādēļ katram ir vajadzīgs kas cits - atšķirīgs visos aspektos, tādēļ mūsu darbs ir izveidot vidi, kurā augt katram bērnam un viņa talantiem, neatkarīgi no tā, kādā jomā šie talanti ir.

Kristīgā pamatskola Ceļš .jpg

Pirmsskola – Sākumskola

Kristīgā pamatskola “Ceļš” nodrošina kvalitatīvu izglītību mājas vidē – skolēni apgūst mācību vielu savās mājās, reizē būdami skolā, jo katru dienu visas mācību stundas notiek tiešsaistē, pieredzējušu pedagogu vadībā un kopā ar savu klasi. Reizi mēnesī tiekamies klātienē kādā jaukā ekskursijā vai skolas pasākumā.

Kuldīgas Kristīgā pamatskola.webp

Pirmsskola – Pamatskola

Kuldīga

Ģimeniska vide, kas popularizē garīgas vērtības, radošuma un cieņpilnas attieksmē vienam pret otru, iegūstot kvalitatīvu izglītību, centrētu uz katra bērna dāvanām un talantiem.

Patnis.jpeg

Pirmsskola – Vidusskola, Mākslu skola

Rīga

Patnis ir 10 skolas jeb 10 struktūrvienības - 5 bērnudārzi, sākumskola (1.-6. klase), vidusskola (7.-12. klase), mūzikas skola, mākslu skola un interešu izglītība īpašajiem bērniem. 

Tā ir skola, uz kuru visi nāk ar prieku - gan bērni, gan skolotāji, gan vecāki.

Pamatskola Brīvā Māras skola.jpeg

Pirmsskola – Pamatskola, Vasaras skola

Mārupe

Alternatīva skola valsts izglītības sistēmai Latvijā, kur paralēli valsts noteiktajiem Latvijas izglītības standartiem un vadlīnijām  mācību procesā tiek pievērsta liela uzmanība cilvēka psiholoģijai un audzināšanai, kā arī dabiskajai izziņai un cilvēka būtības apziņas attīstībai.

Talsu Kristīgā vidusskola.webp

Pamatskola – Vidusskola

Talsi

Īstenot paradigmas maiņu izglītībā atbilstoši modernās pasaules prasībām, izglītības un audzināšanas koncepciju balstot augstākajos Bībeles baušļos: "Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” (Mat. 22:37 – 39)

Privātā pamatskola_ Gaismas tilts 97_.jpeg

Pamatskola

Ķekava

Skolas mērķis ir ilgspējīgas, plānveidīgas izaugsmes no pirmskolas līdz pamatskolai nodrošināšana, veidojot izglītotu, radošu, mērķtiecīgu, sociāli atbildīgu personību drošā, ģimeniskā un sadarbībai atvērtā vidē. Ikdienas darbā skolā tiek meklētas un realizētas inovatīvas idejas gan mācību, gan audzināšanas darbā. 

Rēzeknes Katoļu vidusskola.jpeg

Pamatskola – Vidusskola

Rēzekne

Radoša, kristīga, tradīcijām bagāta un inovācijām atvērta skola, kur mācību process centrēts uz mācīšanos, balstoties uz katra skolēna individuālajām spējām un vajadzībām, tehnoloģiski attīstītā, materiāli nodrošinātā un estētiski sakārtotā mācību vidē. 

Ikšķiles Brīvā skola.jpg

Pamatskola

Ikšķile

Skola īsteno kopveseluma pieeju personības attīstībā un audzināšanā. Galvenais postulāts ir pieņēmums, ka cilvēks savā būtībā ir labs un spējīgs pašrealizēties, viņš ir aktīvs savas dzīves veidotājs, kuram piemīt izvēles brīvība un savs individuālais dzīves stils. Līdz ar to skolotājs savā darbībā bērnu pieņem „tādu, kāds viņš ir” un respektē bērna unikālo dzīves pieredzi. Noteicošā ir cilvēka motivācija, taču tikpat svarīga ir mijiedarbība ar sabiedrību, kurā cilvēks var realizēt savu iekšējo potenciālu.

Aglonas Katoļu ģimnāzija .jpeg

Pamatskola – Vidusskola

Aglona

Aglonas Katoļu ģimnāzija ir Aglonas bazilikas draudzes dibināta un uzturēta skola.

Montesori sākumskola _Pētnieki_.jpeg

Pirmsskola – Sākumskola

Rīga

Mēs atbalstām bērnu ceļā uz kļūšanu par patstāvīgu, vispusīgi attīstītu un harmonisku sabiedrības locekli, lai viņš spētu atbildīgi līdzdarboties labākas pasaules veidošanā.

Universum

Pirmsskola – Sākumskola, Mākslas un mūzikas skola

Valmiera, Rīga

🕊️VIDUSSKOLA 1.-12.kl.
🕊️Pirmsskola 
🕊️Mājmācība & Tālmācība
🕊️Mūzikas&mākslas sk.
🕊️Pieskatīšanas centrs
MONTESSORI METODE
Satiec mūs Valmierā & Rīgā

Kontaktinformācija: 

RĪGAS fil.29796543 liene.grimina@universum.lv

VALMIERA 28380104 andis.apsitis@universum.lv

Ogres Baltā Valdorfskola.png

Pamatskola

Ogre

Pamatskola "Ogres Baltā Valdorfskola" ir 2020.gadā dibināta Valdorfskola pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem un kopiena vecākiem, darbiniekiem un draugiem, kurā bērni un ģimenes jūtas droši, var mācīties un augt kopveselumā. Skolas vērtības ir mācīšanās, daba un latviskums.

Privātā sākumskola “Namiņš”

Pirmsskola – Sākumskola, Mūzikas skola

Rīga

Namiņš ir vieta, kurā ikviens bērns – maziņš, lielāks, jaunietis – var pilnveidoties, augt, atvērties dzīvei un būt tāds, kāds ir – vienreizējs un neatkārtojams. 

Mierīga, līdzsvarota, dabas ieskauta un harmoniska vide, kurā skolēns/bērns iesaistās, domā, secina, izrāda iniciatīvu, mācās būt atbildīgs par savu rīcību, skolai mērķtiecīgi sadarbojoties ar ģimeni, nodrošinot katra skolēna/bērna nepārtrauktu personības attīstību, individuālās izaugsmes iespējas un gatavību motivētai tālākizglītībai. 

Back to School

Pamatskola – Vidusskola

Rīga

Rīgas Komercskolas misija ir sagatavot cilvēku dzīvesdarbībai, tā, lai viņš būtu ar stabilām morālajām un garīgajām vērtībām, būtu patstāvīgs un atbildīgs, uzņēmīgs un paškritisks, lai prastu sadarboties ar cilvēkiem un būtu labestīgs, lai būtu gatavs pilnveidoties un piemēroties mainīgajai pasaulei, lai spētu būt profesionāls savā darbības jomā. Tādējādi «Rīgas Komercskolā» tālmācības vidusskolā var iegūt kvalitatīvu pamata un vidējo izglītību. 

Mēs

Latvijas Privātskolu asociācijas mērķi ir

nodrošināt Latvijas privāto izglītības iestāžu profesionālo, saimniecisko un tiesisko interešu aizstāvību,

veicināt un pilnveidot Latvijas privātās izglītības sistēmas attīstību,

sekmēt bērnu un jauniešu personības attīstību,

sekmēt integrāciju Eiropas sabiedrībā caur kopīgu vērtību un attieksmju veidošanu, caur kultūras mantojuma apgūšanu un savas pašapziņas veidošanu.

Kāpēc privātskolas?*

Kāpēc privātskolas?

INDIVIDUALIZĒTA UN IEKĻAUJOŠA IZGLĪTĪBA 

Starp vecākiem, kuri norāda, ka mainījuši izglītības iestādi no pašvaldības iestādes uz privātu, kā galvenos izglītības iestādes maiņas iemeslus 15% vecāku/aizbildņu norāda, ka viņu bērnam nepieciešams individuāls atbalsts, ko tas nespēja saņemt pašvaldības izglītības iestādē. Arī izglītojamo aptaujā 15% respondentu norādīja, ka tiem svarīga ir individuāla pieeja. 

PIEDZĪVOTĀ FIZISKĀ VAI EMOCIONĀLĀ VARDARBĪBA 

Starp vecākiem, kuri norāda, ka mainījuši izglītības iestādi no pašvaldības iestādes uz privātu, salīdzinoši liels vecāku/aizbildņu īpatsvars (17,6%) norādījuši, ka pašvaldības izglītības iestādē piedzīvojuši fizisku vai emocionālu vardarbību. Bērni, kas atnāk no citām izglītības iestādēm, ir piedzīvojuši negatīvu pieredzi klases vai skolas kolektīvā, kuru iepriekšējās izglītības iestādes personāls un vadība nav spējuši atrisināt. 

MŪSDIENĪGA UN
KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA 

Starp svarīgākajiem iemesliem, kurus vecāki un aizbildņi min, kā būtiskākos privātās izglītības iestādes izvēlei klātienes izglītības programmās ir mūsdienīgu izglītības pieeju īstenošana (63%) un augsta izglītības kvalitāte kopumā (55%). 

ATBALSTS REMIGRĀCIJAS PROCESĀ 

Privātās izglītības iestāžu izvēle saistīta ar remigrāciju, proti, izglītojamajiem-remigrantiem pēc atgriešanās Latvijā nepieciešams papildus atbalsts, lai apgūtu izglītības programmas Valsts valodā. 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE PIEDĀVĀ APGŪT ĢIMENĒ SVARĪGAS VĒRTĪBAS 

Aptaujas ietvaros 53% respondentu bija norādījuši, ka būtisks iemesls privātās izglītības iestādes izvēlei, ir tās piedāvātā iespēja apgūt ģimenē svarīgas vērtības (reliģiju, pasaules redzējumu u. tml.). 

VESELĪBAS PROBLĒMAS 

Vecāki izvēlas privātās izglītības iestādes, jo izglītojamo veselības problēmas tiem liedz vai ierobežo iespējas mācīties izglītības iestādēs tradicionālā vidē. 
Kontakti
bottom of page